จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นบริษัทฯ องค์การอนามัยโลก (WHO) มาตั้งแต่ ปี 2538 ซึ่ง WHO ได้มีการออกมติสมัชชาอนามัยโลกที่ WHA 41.17 รับรองเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งขอให้ประเทศต่างๆ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำเกณฑ์นี้ไปสู่การปฏิบัติ ประเทศไทยจึงได้มีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ ซึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พศ. 2555-2559 ได้มีการกำหนดไว้ใยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมขึ้น

ดังนั้น บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว จึงได้เริ่มพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและการตลาดในโรงพยาบาลมาตั้งแต่ปี 2556 โดยเน้นให้การทำธุรกรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เน้นการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบในข้อมูลและความรู้ที่แม่นยำ สมดุล และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ลูกค้าและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ และยึดถือเป็นข้อบัญญัติในเกณฑ์ปฏิบัติด้านจริยธรรมฯ และ ยึดถือเป็นข้อบัญญัติในการปฎิบัติที่เป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทฯ ด้วย

Thailand has been a member of the World Health Organization (WHO) since 1995. In 1988, WHO adopted the World Health Assembly Resolution WHA 41.17 to endorse the ethical criteria for medicinal drug promotion and requested country members and relevant sectors to develop their own appropriate measures to ensure that medicinal drug promotion supports the aim of improving health care through the rational use of drugs? Thailand has therefore developed its own ethical criteria according to the Section of Ethical Promotion of Prescribers and End of Unethical Medicinal Drug Promotion section, in the National Drug System Development Strategy B.E. 2555-2559 (2012-2016).

Having recognized the importance of such issue, Biopharm has developed the Code of Conduct on Sales and Marketing Practice in hospitals since 2013 with an emphasis on transparent transactions, professional dissemination of knowledge, responsibility for accurate and balanced information or knowledge in accordance with scientific based for all employees and relevant customers to recognize and adhere to in their promotional practices related to the Company’s medicinal drugs. This ethical criterion has been complied with the Thai Pharmaceutical Manufacturers Association (TPMA) Code of Practice 2nd edition, 2018.