csr

โครงการฯ ปีที่ 4

45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน 2561

เติมยาเติมความห่วงใย สมุทรสาคร

เติมยาเติมความห่วงใย ปทุมธานี


โครงการฯ ปีที่ 3

เติมยาเติมสุข แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล โครงการชั่งหัวมัน

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เขาใหญ่

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ ทับลาน

เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ ณ โรงงานไบโอแลป

เติมยาเติมสุข ปทุมธานี

เติมยาเติมสุข สมุทรสาคร

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เพชรบูรณ์


โครงการฯ ปีที่ 2

เติมยาเติมสุข สมุทรสาคร

เติมยาเติมสุข ปทุมธานี

เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ กาญจนบุรี

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ พุเตย


โครงการฯ ปีที่ 1

เปิดตัวโครงการปีที่ 1

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ ปทุมธานีและสมุทรปราการ

แถลงข่าวผลงานปีที่ 1 บริจาค ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร